امام زمان علیه السلام رباعی دهم
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 10

برای نگار و منتظران

بر منتظــرانِ روی مهــدی صلــوات

بر عـزت جـــاودانِ  مهــدی صلوات

چون جاری چشمه ها چو باران بهار

بر یار و نگار؛ سـوی مهدی صلوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی نهم
ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 9

روشنای جان

بر دانش بیـــــکـران به مهــدی صلوات

روشنگر روح و جان به مهدی صلوات

تا از پسِ ابر ســــــر برآرد خورشـــید

روشن دلِ عاشــــقان به مهدی صلوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی هشتم
ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 8

برای عاشقان

رخسارۀ دلستانِ مهدی صلوات

خرّم دل دوستان مهدی صلوات

بر جملۀ عاشقان آن یار و نگار

دلدادۀ‌ بوســتان مهــدی صلوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی هفتم
ساعت ٤:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 7

برای وصال

از بهر وصال روی مهــدی صلوات

سرمست شمیم و بوی مهدی صلوات

آن گنجِ نهان عرش بر روی زمیـن

بر روی نگار سوی مهـدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی ششم
ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 6

حجت الهی

بر حجت راستین به مهدی صلوات

کوبندۀ ظلم و کین به مهدی صلوات

با آمدنـش بهــــار می‌‌آیــــد بـــــــاز

بر آن گل نازنین به مهـدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی پنجم
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 5

نگین هستی

بر هستی حق نگین به مهدی صلوات

بر آن مه نازنین به مهــدی صلــوات

چون جاری چشمه ها چو باران بهار

بر یاور و آن معین به مهدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی چهارم
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 4

محرم راز

بر قامت سرفراز مهدی صلـوات

رخسارهء دلنــواز مهدی صلوات

بر محـرم رازهای پنهـــان خــدا

بر چشم هزار ناز مهدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی سوم
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 3

 

برای پیشـواز

برعاشـق پاکبـاز مهـدی صلوات

 تقدیم به پیشــواز مهدی صلوات

 هنگام قیام و سجدهء یار و نگار

 بر حالت دلنــواز مهدی صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی دوم
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 2

 

برای ظهور

از بهــر ظهــور و وصل جانان صلـوات

تقــــدیم بـدان نگار و یـاران صلـــــــوات

تا هفــتـــۀ انتـــــــــــــــظــار پـایـان آیـــد

چون جاری رود و چشمه ساران صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


امام زمان علیه السلام رباعی اول
ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی: امام زمان علیه السلام رباعی 1

 

 گوهــر فاخـر

آن نور هدایت و صفا را صلوات

آن گوهـــر فاخر خــدا را صلوات

مهدی که نشسته مهر او در دل ما

آن یار و نگار با وفا را صلـوات

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


الگو برای کار خودم
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی:

فخــر ایران

بر فخـــــر تمام اهل ایران صلوات

بر روی نگار در خراسان صلوات

رخسـارِ رضا به هشـــتمین ماهِ وِلا

آرامِ روان و مهــر تابان صـــلوات

 

 

 هشتمین اختر

بر اختـــــــرِ هشـــــتمینِ ایمان صلوات

سرچشـــمۀ نـــور و قلب ایران صلوات

 برآنکه رواق و صحن او همچو بهشـت

 بر نور و سرور و مهرِ رحمان صلوات

 

 ضامن آهو

از بهر سـرورِ اهل ایمان صلوات

بر ضامن آهوی خراسـان صلوات

بر آیت مهر و رحمت و لطف خدا

بر ماهِ رُخش بسانِ باران صلوات

 

 

 

امام رئوف 

رخســـارِ رضا به مهرِ والا صلوات

بر نور و سرورِ قلب و جانها صلوات

بر جلـــوۀ رأفـتِ خـــداونــدِ رئـــوف

چون بارش ابر و موجِ دریا صلـوات

 

مهر و مادرِ مهربان

رخسار رضا به مهرِ والا صلوات

هر لحظه نثارِ او چو دریا صلوات

بر نجمـــــــه به مادرِ امام هشـــتم

آن مادرِ مهـــربانِ مولا صلـــوات

 نجمه خاتون مادر امام هشتم است که بسیار مورد توجه اهل خراسان است. مراکز زیادی در خراسان بنام آن بانو نامیده شده است. به نقلی در مدینه در محله شیعه نشین عوالی در مشربه ام ابراهیم مدفون است که زائران خراسانی مدینه بسیار علاقمند به زیارت آن مکان هستند که متاسفانه با سختگیری وهابیون به دشواری انجام میگیرد.

 

 

نشــان آشــنایان 

 بر یار و نگارِ اهــل ایمـان صلـــوات

بر ضامن آهوی خراســــان صلــوات

برصابر و بر زکی، رضا، نورِ هُدی

آن یاد و نشــانِ آشــنایان صلـــــوات

صابر و زکی و رضا از القاب امام هشتم است. هُدی؛ هُدا خوانده میشود.

 

مُعین الضُــّعَفا

بر سَــــروَر جملـۀ غریبـــان صلوات

رخسار رضا، به جانِ جانان صلوات

 او یاور مانــدگان و یـار ضُعـَفـاســت

بر یاورِ ما، به مهرِ رحمان صلــوات

 

 

  

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

 


حضرت معصومه علیها سلام پنج رباعی برای بایگانی
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی: حضرت معصومه علیها سلام 5 رباعی

بانوی بهشت

بر چشمۀ نور؛ دخت موسی صلوات

بانوی بهشــــت و روح والا صلوات

معصومه به قم نشان و یاد زهراست

تقــــدیم بدان نشـــــان زهرا صلوات

  

روح ایمان

بر بانوی با شـــــــــــکوهِ ایران صلوات

 معصومه؛ به روحِ دین و ایمان صلوات

 آمد زِ مدینـــة النبـی ســـــــوی رضــــا

بر خواهر و آن امام از جـــان صلوات

 

 بانوی کرامت

بانوی کرامت و صفـــا را صلوات

آن خواهر و زائر رضا را صلوات

تقدیم بدان شفیعه در باغ بهشــــــت

معصومه؛ نشـــان اولیا را صلوات

  

فخر قم

بر دختِ امام هفتــم از جان صلوات

 بر فخر و شکوهِ قم هزاران صلوات

 معصومه که او شفیعۀ روز جزاست

تقدیم بر او چو آبشـــــــاران صلوات

 

خواهر آفتاب

بر خواهـــــــــرِ آفتــــاب تابان صلوات

معصومه، برآن شـــــکوه ایمان صلوات

بر طلعت نور و فخر قــــــم، دختِ امام 

چون جاریِ چشمه ها چو باران صلوات

 

 افتخار دارم که زیر سایه خانم بزرگوار خواهر امام رضا هستم و بخش اعظم عمرم را در جوار ایشان زندگی میکنم. همیشه از الطافشان بهره مند بوده ام. امیدوارم هرگز نه در دنیا و نه در آخرت دستم از دامان پر مهر این بانوی کرامت کوتاه نگردد.  گاهی عقده های مدینه ام را در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها در میان وهابیون  بی عاطفه در مسجد النبی و بقیع ، در حرم حضرت معصومه خالی میکنم و مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه را نیز در این حرم با حضور دل زیارت میکنم.  (فائز)

قابل استفاده برای روز دختر (روز ولادت آن بانوی بزرگوار) و دهه

 کرامت  

قابل توجه مراکز و مسئولین فرهنگی استان قم: رباعیات صلوات

 حضرت معصومه برای نوشتن تابلوها در مسیرهای منتهی به

 قم و جمکران و سطح شهر قم و نیز دیوار نویسی ها در این

 شهر بسیار مناسب است.

پنج رباعی صلوات دیگر نیز برای آن بانوی

 بزرگوار گفته ام که اگر بخواهید تقدیم می گردد.

 

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 


برای مدافعان میهن اسلامی رباعی اول
ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی: برای مدافعان میهن اسلامی رباعی اول

بر ارتش و بر سپاه ایران صلوات

نابودی دشمنانِ قرآن صلوات

بر جمله بسیجیان و سرباز وطن

بر روح شهید، همچو باران صلوات


برای رهبر انقلاب رباعی اول
ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی: برای آیت الله خامنه‌ای رباعی اول

بر رهبر انقلاب از جان صلوات

دلدادهء راهِ دین و ایمان صلوات

بر خامنه‌ای، به جمله یاران خدا

بر منتظرانِ جان جانان صلوات

جان جانان: خورشید پنهان امام زمان علیه السلام


برای حضرت امام خمینی(ره) رباعی اول
ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢   کلمات کلیدی: برای حضرت امام خمینی(ره) رباعی اول

بر پیر و مراد هر بسیجی صلوات

احیاگر نهضت حسینی صلوات

بر آنکه کرانه تا کران روشن کرد

با نور و پیام حق؛ خمینی صلوات

 

بسیج  شهدا شهید بسیجیان

 


کاربرد اول رباعیات صلوات : پیامک‌ها
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۱   کلمات کلیدی: کاربرد اول رباعیات صلوات (پیامک‌ها)

 

با سلام به همه عزیزان

 

یکی از کاربردهای رباعیات صلوات استفاده از آن در پیامک

 

هاست.به صورت رباعی  یا تک مصراعی برگزیده.


این رباعیات برگرفته از کتاب رباعیات صلوات است که مراحل

 

پایانی تدوین آن در حال انجام است که توسط نشر فائز به چاپ

 

خواهد رسید انشائ الله. در آنجا به کاربردهای این رباعیات نیز

 

اشاره شده است.

 

رباعیات صلوات ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در فرهنگ ما

 

دارد که متاسفانه مورد غفلت است. 

 

 برای اهلبیت علیهم السلام /برای چهره های فداکار

 

اسلام /برای بزرگان دین/ برای مناسبت ها  و ... میتوان رباعی

 

صلوات سرود. (در کتاب به طور گسترده بحث میشود. مانند

 

همین رباعیات صلوات برای حضرت مهدی عج برای جشن نیمه

 

شعبان میلاد آن خورشید والا  )

 

هر شاعری اگر یک رباعی صلوات بگوید میتوان گنجینه بزرگی

 

فراهم کرد که به هر مناسبتی قابل استفاده است.

 

البته هرکس با شنیدن آن صلوات میفرستد یقینا شاعر نیز ماجور

 

 است.(امیدوارم شاعران اهلبیت توانایی و ذوق خود را در این

 

زمینه بکار گیرند.)

 

 یکی از کاربردهای رباعیات صلوات استفاده از آن به صورت

 

رباعی (دارای چهار مصرع) یا تک مصراعی از آن چهار مصرع که

 

ناب و برگزیده است در پیامک ها میباشد.

 

صلوات درخواست بارش رحمت از سوی خدا بر محمد و آل

 

محمد است. کسی که این دعا را میکند یقینا خود را زیر باران

 

رحمت الهی قرار میدهد. پس برای شاعر و برای فرستنده

 

پیامک و برای گیرنده پیامک دارای آثار و برکات بسیار است.

 

در ضمن صلوات پراکندن مهر و محبت نسبت به رسول مهربانی

 

و اولاد طیبین آن بزرگوار میباشد.

 

امیدوارم این وبلاگ فتح باب مبارکی در این راستا باشد.

 

البته بتدریج بر رباعیات این وبلاگ افزوده خواهد شد.

 

به کاربردهای دیگر نیز به تدریج اشاره میشود.

 

اگر دوست دارید در این حرکت شایسته و نیکو و خداپسند

 

سهیم و شریک باشید میتوانید این وبلاگ را در وبلاگ و سایت

 

خود بیاورید و به دوستان معرفی کنید تا این رباعیات در دسترس

 

همه عزیزان قرار گیرد و امواج زلال محبت و عشق اهلبیت

 

علیهم السلام و اظهار اردات و سپاسگزاری از آنان با ذکر صلوات

 

دلها را صفا دهد.

 

اجرتان با خدا.

 

والسلام.

 

فائزفهرست برای بایگانی
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۱   کلمات کلیدی:
 با عرض معذرت این دو سه روز یعنی 6 مهر 90 تا شاید 9 مهر در حال تنظیم این فهرست و تکمیل مطالب وبلاگ هستم. لذا از بینظمی که در این فهرست میبینید معذرت میخواهم و این فهرست بزودی قابل استفاده برای شما خواهد بود.
 
 در این فهرست با کلیک بر روی کلماتی که زیر خط دارند رباعیات یا مطلب مورد نظرتان در دسترس شما قرار می‌گیرد.  
 
بازگشت به فهرست نیز خیلی آسان است (با کلیک بر روی کلمه زیرخط دار فهرست در آنجا به این فهرست منتقل می‌شوید.)
 
در فهرست زیر برای همه موضوعات رباعی قبلا سروده شده است اما در این وبگاه  به تدریج تایپ و افزوده می‌گردد.
 
 
فهرست رباعیات و مطالب
مقدمه
 
رباعیات برای 14 معصوم
 
نبی مکرم(ص) فعلا 0 رباعی 
امام علی(ع)        فعلا 0 رباعی
حضرت زهرا (س)        فعلا 0 رباعی
امام حسن مجتبی(ع)  فعلا 0 رباعی
امام حسین (ع) فعلا 0 رباعی
امام سجاد (ع) فعلا 0 رباعی
امام باقر (ع)  فعلا 0 رباعی
امام صادق (ع) 2 رباعی     
امام کاظم (ع) فعلا 0 رباعی
امام رضا(ع) فعلا 0 رباعی
امام جواد (ع) فعلا 0 رباعی
امام هادی (ع) فعلا 0 رباعی
امام حسن عسکری(ع) فعلا 0 رباعی
 امام  زمان (ع)     10  رباعی   
 
 
 
رباعیات برای فرزندان امامان و ...
 
حضرت ابوالفضل العباس  فعلا 0 رباعی 
حضرت معصومه (س)   1 رباعی         
 
 
 
 
رباعیات برای شـــهدا 
 
شهدای گمنام  فعلا 0 رباعی 
برای تمامی شهیدان         فعلا 0 رباعی
برای سرداران شهید : شهید همت، شهید مهدی باکری، شهید علی صیاد شیرازی، شهید سید موسی نامجو، شهید جواد فکوری،   فعلا 0 رباعی
 
 
رباعیات برای امام خمینی، رهبر، مدافعین میهن اسلامی، ارتش ،سپاه، بسیج و ... 
 
امام خمینی فعلا 0 رباعی 
رهبر، آیت الله خامنه ای         فعلا 0 رباعی
برای مدافعین میهن اسلامی ایران عزیز و مدافعین انقلاب  فعلا 0 رباعی
 2 رباعی     
 
رباعیات برای بزرگان دین، دانشمندان و فرهیختگان
 
آیت الله بهجت  فعلا 0 رباعی 
عالمان دین         فعلا 0 رباعی
برای دانشمندان و فرهیختگان ایران   فعلا 0 رباعی
 
  
 
رباعیات برای مناسبت ها و موضوعات مختلف   
روز زن:  برای زنان و مادران  فعلا 0 رباعی 
روز دختر: تولد حضرت معصومه (س)        فعلا 0 رباعی
برای ایرانیان   فعلا 0 رباعی
برای پیروزی اسلام و نابودی دشمن  فعلا 0 رباعی
برای ایران  فعلا 0 رباعی
برای نسل پاک ایران   فعلا 0 رباعی
برای جوانان ایران  فعلا 0 رباعی
برای امت اسلام  فعلا 0 رباعی
برای پیروزی غزه  فعلا 0 رباعی
برای سید حسن نصر الله فعلا 0 رباعی
برای زائران مکه و مدینه  فعلا 0 رباعی
 برای همه زائران       
 
 
رباعیات صلوات سایر شعرا
 
سروده آقای رضا اسماعیلی  فعلا 0 رباعی 
 
کاربردهای رباعیات صلوات 
 
در وبگاه ها
پیامک ها 
در زیر نویسی های کانال های تلویزیون و گرفتی صلوات بیشمار به ویژه در مناسبتها 
برای مداحان سخنرانان و مجریان
در سخنرانی های مذهبی و غیر مذهبی 
در جشن ها و شادی ها فعلا 0 مطلب
در اعیاد مذهبی         فعلا 0 رباعی
در وفیات   فعلا 0 رباعی
در مناسبت های مختلف  فعلا 0 رباعی
در مجالس مذهبی و غیر مذهبی  فعلا 0 رباعی
درمساجد در برنامه های روزانه قبل و بعد از نماز جماعت
در سفرهای گروهی زیارتی و اردویی و مانند آن
مشاعره های آیینی برای پشت ماشین      
دیوار نویسی
تابلوها
خطاطی
نقاشی خط
حجم سازی
تابلو فرش
سنگ تراشی
کوزه گری
حکاکی های لیزری و انواع حکاکی ها
 
 
سخنی با هنر مندان و همه علاقمندان به اهلبیت و صلوات 
 
 
 
شما همین الان به زیارت دعوت شده اید. بفرمایید. از طرف وبگاه رباعیات صلوات. 
 
 
زیارت مکه مکرمه  بیت الله الحرام   (پخش زنده مسجد الحرام) 
زیرت کربلا حرم امام حسین علیه السلام و حرم حضرت ابوالفضل    (پخش زنده حرم آن دو بزرگوار)      
زیارت مشهد مقدس حضرت امام رضا علیه السلام       (پخش زنده حرم رضوی)           
 
 
از همگی التماس دعا دارم.