معدنِ رحمت
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،حسن ،عسکری

 

معـدنِ رحمت

  

بر معدنِ لطف و مهر و احسان صلـوات

رخسارِ حسن، چو چشمه ساران صلـوات

بر عســـکری آن چـــراغ و آن نورِ هُدی 

آن ماهِ جـوان، بســــــــانِ باران صلـوات

 

 

معدن لطف و مهر و احسان: اشاره به آنچه در زیارت جامعه کبیره آمده که ائمه علیهم السلام معادن رحمت الهی معرفی شده اند.

چراغ: اشاره به سراج آل هاشم (چراغ خاندان آل  هاشم) که از القاب آن حضرت است.

نورِ  هُدی:  همه امامان بزرگوار انوار هدایت الهی هستند. (رجوع کنید به متن زیارت جامعه کبیره)

ماهِ جوان: اشاره به عمر کوتاه بیست و هشت ساله آن حضرت.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


سراجِ آل هاشم
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،حسن ،عسکری

 

ســـراجِ آل هاشــم

  

بر عسکری آن شهید، از جان صلـوات

بابای امامِ عصـــــر و دوران صلـوات

نامش حســــن و ســـراجِ آلِ هاشــــــم

برچشــمۀ نورِ حیِّ ســـــبحان صلـوات

 

 

سراج به معنی چراغ و سراج آل هاشم به معنی چراغ و سرچشمه نور از خاندان هاشم است. سراجِ آل هاشم از القاب آن حضرت می باشد.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


شهیدِ مسموم
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،عسکری ،هادی

 

 

شــهیـدِ مســموم

  

بر روی حسن، به نورِ رحمان صلـوات

برعســـکری آن نشـــانِ ایمـان صلـوات

تقــدیم بـدان شـــهیدِ مســـموم به زهــــر

دلبنـــــــدِ امـامِ هــادی از جان صلـوات

 

 

آن امام عزیزتر از جان مانند برخی اجداد بزرگوار خویش به زهر ستم مسموم شدند.   

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


نشانِ سبحان
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: صلوات ،رباعی ،عسکری ،مهدی

 

 

نشانِ سبحان

  

رخسار حســــن، به مهر تابان صلـوات

برعسکری آن نشـــانِ ســــبحان صلوات

  بـــر بابِ گـــــــــرامیِ امــــامِ مهـــــــدی  

چون جاریِ چشمه ها، چو باران صلـوات

 

 

باب: مخفف بابا      

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان


ماهِ جوان
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: صلوات ،رباعی ،عسکری ،سامره

 

 

مـاهِ جــوان

  

در سامره بر نگار و جانان صلوات

رخسارۀ عسکری چو باران صلوات

 تقــــدیم به بابِ مهـــربانِ مهــــــــدی 

آن ماهِ جوان و مهر رحمان صلـوات

 

 

باب: مخفف بابا       ماهِ جوان: اشاره به عمر کوتاه بیست و هشت ساله آن حضرت در این دنیا

 

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.      باسپاس از نظرات شما عزیزان


فخر زنان
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،بتول ،عذرا

 

فخـــرِ زنان

 

بر فخر زنان، بتـــولِ عَـذرا صلوات

آن گوهـــــــر تابنـــاکِ والا صلــوات

راضی زخدا، خداسـت خشــنود از او

بر راضیه، مرضیه؛ به زهرا صلوات

  

بتول از نامهای آن حضرت است که به معنی جدا و ممتاز از دیگران است و بی همتاست.

عَذرا از نامهای حضرت زهراست که به معنی دوشیزه است چرا که او همیشه همچون دوشیزگان بوده  است.

راضیه و مرضیه از نامهای آن حضرت است که راضیه به معنی کسی است که راضی است و در اینجا مراد راضی از خداوند است. مرضیه هم به معنی کسی است که مورد رضایت است و در اینجا مراد کسی است که مورد رضای خداست.

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


مادرِ اوصیا
ساعت ٦:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،زهرا ،مادر اوصیا

 

مادرِ اوصیـــا

 

بر اســــــوۀ بانــوانِ عالــم صلــوات

بر مادرِ اوصیـــــــــا دَمادم صلــوات

زهرا که خدا همیشه خشنود از اوست

برپارۀ جســــم و قلبِ خاتَـم صلــوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


یارِ علی
ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،بتول ،عذرا

 

یارِ علی

 

بر اسوۀ مادران؛ به  زهرا صلوات

بر دخت نبی؛ بتولِ عَذرا صلــوات

ام حســنیـن و همســـــر و یارِ علی

سرچشمۀ مهر و آن وفا را صلوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


یاس نبی
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،یاس ،نبی

 یاسِ نبی

 

بر یاسِ نبی ؛ به روی زهرا صلوات

بر شـــــــیفتگانِ کوی زهرا صلــوات

جانها به فدای پارۀ جســـم رســـــــول

بر عطرِ بهشت و بوی زهرا صلوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


زلال شبنم
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،فاطمه ،زلال شبنم

 

زلال شـــبنــم

 

بر برگِ گل و زلالِ شـبنـم صلوات

رعنا گل و بر بهـارِ خـرّم صلــوات

بر فاطمه، کوثر و بدان روح بهشت

بردختِ نبی، نگیـــنِ خاتــم صلوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان

 


نگین خاتم
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی: رباعی ،صلوات ،فاطمه ،نگین خاتم

 

نگیــن خاتـــم

 

بر ســـرور بانوانِ عالـــم صلوات

بر مادر اوصیـــــا، دمادم صلــوات

بر همسر مرتضی، به زهرای بتول

برفاطمه، بر نگیـــن خاتــم صلوات

  

انتخاب و کلیک :    ---> صفحه بسم الله    ---> فهرست رباعیات صلوات فائز 

 

حتما فهرست رباعیات را ببیند؛ و گرنه تمام ‌موارد دلخواهتان را  ندیده‌اید.       باسپاس از نظرات شما عزیزان