الگو برای کار خودم

فخــر ایران

بر فخـــــر تمام اهل ایران صلوات

بر روی نگار در خراسان صلوات

رخسـارِ رضا به هشـــتمین ماهِ وِلا

آرامِ روان و مهــر تابان صـــلوات

 

 

 هشتمین اختر

بر اختـــــــرِ هشـــــتمینِ ایمان صلوات

سرچشـــمۀ نـــور و قلب ایران صلوات

 برآنکه رواق و صحن او همچو بهشـت

 بر نور و سرور و مهرِ رحمان صلوات

 

 ضامن آهو

از بهر سـرورِ اهل ایمان صلوات

بر ضامن آهوی خراسـان صلوات

بر آیت مهر و رحمت و لطف خدا

بر ماهِ رُخش بسانِ باران صلوات

 

 

 

امام رئوف 

رخســـارِ رضا به مهرِ والا صلوات

بر نور و سرورِ قلب و جانها صلوات

بر جلـــوۀ رأفـتِ خـــداونــدِ رئـــوف

چون بارش ابر و موجِ دریا صلـوات

 

مهر و مادرِ مهربان

رخسار رضا به مهرِ والا صلوات

هر لحظه نثارِ او چو دریا صلوات

بر نجمـــــــه به مادرِ امام هشـــتم

آن مادرِ مهـــربانِ مولا صلـــوات

 نجمه خاتون مادر امام هشتم است که بسیار مورد توجه اهل خراسان است. مراکز زیادی در خراسان بنام آن بانو نامیده شده است. به نقلی در مدینه در محله شیعه نشین عوالی در مشربه ام ابراهیم مدفون است که زائران خراسانی مدینه بسیار علاقمند به زیارت آن مکان هستند که متاسفانه با سختگیری وهابیون به دشواری انجام میگیرد.

 

 

نشــان آشــنایان 

 بر یار و نگارِ اهــل ایمـان صلـــوات

بر ضامن آهوی خراســــان صلــوات

برصابر و بر زکی، رضا، نورِ هُدی

آن یاد و نشــانِ آشــنایان صلـــــوات

صابر و زکی و رضا از القاب امام هشتم است. هُدی؛ هُدا خوانده میشود.

 

مُعین الضُــّعَفا

بر سَــــروَر جملـۀ غریبـــان صلوات

رخسار رضا، به جانِ جانان صلوات

 او یاور مانــدگان و یـار ضُعـَفـاســت

بر یاورِ ما، به مهرِ رحمان صلــوات

 

 

  

 لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید