# رباعی

نشانِ سبحان

    نشانِ سبحان    رخسار حســــن، به مهر تابان صلـوات برعسکری آن نشـــانِ ســــبحان صلوات   بـــر بابِ گـــــــــرامیِ امــــامِ مهـــــــدی   چون جاریِ چشمه ها، چو باران صلـوات     باب: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

امام رضا علیه السلام رباعی هفتم

  مُعین الضُــّعَفا بر سَــــروَر جملـۀ غریبـــان صلوات رخسار رضا، به جانِ جانان صلوات  او یاور مانــدگان و یـار ضُعـَفـاســت بر یاورِ ما، به مهرِ رحمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید