# رباعی

شهیدِ مسموم

    شــهیـدِ مســموم    بر روی حسن، به نورِ رحمان صلـوات برعســـکری آن نشـــانِ ایمـان صلـوات تقــدیم بـدان شـــهیدِ مســـموم به زهــــر دلبنـــــــدِ امـامِ هــادی از جان صلـوات     آن امام عزیزتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

نشانِ سبحان

    نشانِ سبحان    رخسار حســــن، به مهر تابان صلـوات برعسکری آن نشـــانِ ســــبحان صلوات   بـــر بابِ گـــــــــرامیِ امــــامِ مهـــــــدی   چون جاریِ چشمه ها، چو باران صلـوات     باب: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

مادرِ اوصیا

  مادرِ اوصیـــا   بر اســــــوۀ بانــوانِ عالــم صلــوات بر مادرِ اوصیـــــــــا دَمادم صلــوات زهرا که خدا همیشه خشنود از اوست برپارۀ جســــم و قلبِ خاتَـم صلــوات    انتخاب و کلیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید