# رباعی

شهیدِ مسموم

    شــهیـدِ مســموم    بر روی حسن، به نورِ رحمان صلـوات برعســـکری آن نشـــانِ ایمـان صلـوات تقــدیم بـدان شـــهیدِ مســـموم به زهــــر دلبنـــــــدِ امـامِ هــادی از جان صلـوات     آن امام عزیزتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

نشانِ سبحان

    نشانِ سبحان    رخسار حســــن، به مهر تابان صلـوات برعسکری آن نشـــانِ ســــبحان صلوات   بـــر بابِ گـــــــــرامیِ امــــامِ مهـــــــدی   چون جاریِ چشمه ها، چو باران صلـوات     باب: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

امام رضا علیه السلام رباعی هفتم

  مُعین الضُــّعَفا بر سَــــروَر جملـۀ غریبـــان صلوات رخسار رضا، به جانِ جانان صلوات  او یاور مانــدگان و یـار ضُعـَفـاســت بر یاورِ ما، به مهرِ رحمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید