امام زمان علیه السلام رباعی دوم

 

برای ظهور

از بهــر ظهــور و وصل جانان صلـوات

تقــــدیم بـدان نگار و یـاران صلـــــــوات

تا هفــتـــۀ انتـــــــــــــــظــار پـایـان آیـــد

چون جاری رود و چشمه ساران صلوات

 

لبخند     ---> صفحه بسم الله        ---> فهرست رباعیات 

/ 1 نظر / 20 بازدید